header1

Visie op medezeggenschap

Het medezeggenschapsproces is een belangrijke steunpilaar voor het realiseren van de organisatiedoelstelling. 

Bij die realisatie van de organisatiedoelstellingen gaat het om het juiste evenwicht tussen kwaliteit van de kernactiviteit, de kwaliteit van arbeid, de tevredenheid van medewerkers, de tevredenheid van klanten en het rendement van de organisatie. 
Een effectief medezeggenschapsproces draagt daarbij bij tot het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor het voorgenomen beleid. 

Het medezeggenschapsproces moet gebaseerd zijn op een participatiemodel met vijf uitgangspunten te weten:

  • mee weten,
  • mee denken,
  • mee praten
  • mee beslissen en
  • meedragen.

Onder mee beslissen wordt begrepen het uitbrengen van adviezen, dan wel het gemotiveerd verlenen of onthouden van instemming.

Maar medezeggenschap kan pas effectief zijn als de ondernemingsraad een eigen visie, een eigen missie en een eigen strategie heeft ontwikkeld.
Als de genoemde elementen in redelijke mate overeenstemmen met die van de bestuurder kan medezeggenschap pas echt effectief zijn.

Helaas wordt er in een aantal situaties te weinig gesproken tussen de OR en de bestuurder over deze zaken.
Daardoor blijven "verzwegen onenigheden" bestaan.

Heden ten dage is het meer dan voorheen belangrijk om medezeggesnchap te voeren op basis van vertrouwen, transparantie in dialoog en "coalitievoering". Als je het medezeggenschapsproces zo inricht kan het effectief zijn en kan het proces efficiënt verlopen.